An regular image

Nr 10. Minskad ojämlikhet

Nr 10. Minskad ojämlikhet

Nr 10. Minskad ojämlikhet

Att skapa ett jämlikt samhälle gynnar alla. Ski Tour 2020 vill bidra till det genom att främja social och ekonomisk jämlikhet inom sporten och bland alla intressenter inom ramen för Ski Tour 2020.

Förhoppningen är att de åtgärder som vidtas kommer att inspirera andra och att det som genomförs får effekt genom att visa att vi genom att främja jämlikhet utvecklar sporten och bygger starkare organisationer för framtiden.

Så bidrar Ski Tour 2020 till att främja jämlikhet

>> Alla åkare åker tåg/buss tillsammans vilket är bättre för de nationer som inte har samma ekonomiska förutsättningar, vilket främjar social och ekonomisk inkludering i ett sportsammanhang.

>> Vi erbjuder hotell för alla åkare och team vilket innebär att alla bor på samma hotell och det kostar samma för alla. Ingen får därmed prioritet och Sverige och Norge får ingen given fördel.

>> Vi minskar antalet dryckeskontroller så att de som har små stötteapparater för sina åkare får samma förutsättningar som de ekonomiskt starkare nationerna.

Så står det i FNs globala mål för hållbar utveckling

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.